22/09/2015

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en copyright

Alle informatie op de website van Beurs-Advies mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de Beurs-Advies-website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Elke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden en copyright zal beboet worden voor een bedrag van 10.000 EUR (tienduizend euro).

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Beurs-Advies en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de websites en hun inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Beurs-Advies, Nieuwstraat 63, 9340 Lede. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van de websites van Beurs-Advies of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser.

Elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Beurs-Advies zal bestraft worden met een claim van 10.000 EUR (tienduizend euro).

Aansprakelijkheid

Beurs-Advies en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Beurs-Advies en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Beurs-Advies is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Beurs-Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Prijsaanpassingen

Beurs-Advies heeft het recht om haar prijzen steeds aan te passen.

In het geval van een abonnement met flexibele looptijd wordt het abonnement stilzwijgend en automatisch hernieuwd conform dezelfde looptijd en de aangepaste prijs. De klant kan op elk moment het abonnement opzeggen. De beëindiging van het abonnement treedt in voege op de vervaldag van het gefactureerde abonnement.

Privacyregeling

Deze regeling is van toepassing op Beurs-Advies.

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in Belgie, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.

Beurs-Advies respecteert de privacy van zijn klanten en leeft de wet op de privacy strikt na. Alle consumentenbestanden die Beurs-Advies opbouwt voor zijn marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

Inzamelen van informatie

  • Bij registratie, aankopen en acties
    Beurs-Advies verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Beurs-Advies voor marketingdoeleinden.
    Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij ons bedrijf contacteren via de onderaan deze pagina opgegeven kanalen.
  • In log-files
    Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Beurs-Advies kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Beurs-Advies nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Contacteer ons simpelweg:

contact@beurs-advies.be

© Beurs-Advies